HP TECHNIK

Home » HP TECHNIK


hp TECHNIK


บริษัท HP TECHNIK ก่อตั้งโดย Hartwig Paulsen ในปี พ.ศ.2513 แผนกวิศวกรรมในเมืองคาร์ลสรู โดยภารกิจแรกคือการให้คำแนะนำและการวางแผนในด้านเทคโนโลยีพลังงานความร้อน ช่วยในการก่อสร้างโรงงานผลิตความร้อนได้อย่างรวดเร็ว และบริษัทได้เริ่มผลิตปั๊มและส่วนประกอบทางอุตสาหกรรมสำหรับเทคโนโลยีพลังงานความร้อนไปจนถึงการก่อสร้างโรงงาน เนื่องจากผู้บริหารให้ความสำคัญต่อทุกกระบวนการผลิต จึงมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและความตรงต่อเวลาในการควบคุมการผลิต