Compact Burners

Product Description

ตามมาตรฐาน Weishaupt W Serie จะมี Digital Combustion Managers ซึ่งประกอบด้วยแผงควบคุม microprocessor สามารถควบคุมและตรวจสอบเครื่องพ่นไฟ Weishaupt ง่ายต่อการใช้งานมีความแม่นยำและความปลอดภัยสูง

Digital combustion managers ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นผ่าน eBUS port ซึ่งจะทำให้วิศวรกรสามารถตรวจสอบการทำงานจากทางไกลและเมื่อมีข้อผิดพลาดสามารถส่งสัญญาณเตือนกลับมาผ่านทางคอมพิวเตอร์และทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย

    Reviews

    There are no reviews yet.

    Be the first to review “Compact Burners”